GRAMATICKÁ PŘÍRUČKA

Čeština jako druhý jazyk

Gramatická příručka (GP) je určena pro žáky s češtinou jako druhým jazykem ve věku 14–18 let, doporučujeme ji však i mladším žákům, a to už od 12 let. Jejím cílem je doplňovat učebnice, především řadu učebnic Levou zadní I, II, III, na které přímo navazuje. Vznikla jako jeden z výukových materiálů pro roční přípravný kurz češtiny ke studiu na střední škole, nicméně lze ji využívat i samostatně.

Gramatické jevy v příručce odpovídají zhruba jazykové úrovni B1. Příručka je pouze v češtině, neobsahuje žádný překlad. Také zásadně používá českou jazykovědnou terminologii z důvodu propojení s učivem na českých základních a středních školách. Je vytvořena co nejvíce vizuálně, bez dlouhých textových výkladů, aby byla gramatická pravidla lehce pochopitelná a dohledatelná. Také je záměrně menšího formátu, aby ji žáci mohli nosit neustále s sebou i do jiných předmětů, než je čeština, a najít tam to, co právě potřebují.

Příručka je koncipována jako soubor pravidel a tabulek, ale zároveň si ji každý žák může dotvořit podle učiva, které právě studuje. Mnoho tabulek a bublin je prázdných a žáci si tam můžou dopisovat svoje příklady slov nebo slovních spojení a také překlady do svého prvního jazyka. Je rozdělena podle slovních druhů a poté je dělena na další jevy. Význam každého gramatického jevu je vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů ve spojení s ilustracemi, což žákům ulehčuje jeho pochopení.

Při výuce češtiny jako druhého jazyka je důležité přihlížet kromě náročnosti a užitečnosti také k frekvenci jevů, abychom studenty učili jazyk, který se v současnosti opravdu používá. Proto byl při práci na GP využíván Český národní korpus (SYN2015 a SYN2020), a to zejména pro vyhledávání nejfrekventovanějších sloves pojících se k jednotlivým pádům. Dále pak i pro pořadí jevů a typické příklady.

S ohledem na kompatibilitu s výukou na českých základních a středních školách jsou v GP využívány klasické deklinační vzory (pán, muž, žena, růže, město, moře atd.). Jedná se o kompromis, který žákům především usnadní orientaci. Přesto doporučujeme vyučovat češtinu jako druhý jazyk po pádech, neboť studenti potřebují znát významy jednotlivých pádů. Vzory slouží hlavně k výběru správné koncovky a k orientaci v tabulkách.

V Gramatické příručce najdete:

  • významy gramatických jevů
  • tabulky a pravidla
  • prázdné bubliny a tabulky pro příklady
  • slovní druhy a jejich podtypy
  • tabulky jednotlivých pádů
  • seznamy sloves a předložek u každého pádu
  • slovesné jevy
  • základní typy vedlejších vět

Připravujeme

Chystáme manuál, který pomůže začínajícím učitelům a učitelkám při výuce české gramatiky a všem vyučujícím při práci s Gramatickou příručkou. Zatím zde můžete zhlédnout videa, která jsou určená jak pro studenty, tak i pro vyučující.

Výkladová videa ke
gramatice

Podívejte se na videa, která vysvětlují
základní gramatické jevy. Vytváříme je
pro webovou platformu Levou zadní
online
.
META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3