Česky levou zadní

roční přípravný kurz
ke studiu na střední škole

Nezisková organizace META – Podpora příležitostí ve vzdělávání pořádá již od roku 2016 roční přípravný kurz češtiny ke studiu na střední škole, který je určen pro vícejazyčné žáky ve věku 14–18 let, aby jim usnadnil přechod na českou střední školu a podpořil je v dalším vzdělávání v České republice.

Tento kurz je společně s dalšími aktivitami financován třemi projekty dánské nadace The Velux Foundations – Click With School (2016–2018), Don’t Give Up! (2018–2022) a Let’s Grow! (2022–2027). 

Kurz je unikátní v tom, že se jako první v ČR zaměřuje na danou cílovou skupinu (žáci s ukončenou ZŠ, ale nedostatečnou znalostí češtiny) a navíc jako první začal pracovat na metodice propojování obsahového učiva (předměty ZŠ) s jazykovou výukou. Nejedná se pouze o výuku terminologie těchto předmětů, ale důraz je kladen také na porozumění odbornému textu a schopnost utřídit si svoje znalosti a diskutovat o nich.

Cílová skupina

Roční kurz je určen pro studenty s žádnou nebo minimální znalostí češtiny, kteří dokončili základní školu ve své zemi původu a jsou motivovaní nastoupit na českou střední školu. Probíhá od září do června a je velmi intenzivní (6 vyučovacích hodin denně). Na konci kurzu se studenti dostanou zhruba na jazykovou úroveň B1. Výuku češtiny doplňují nejen mimoškolní aktivity (kulturní i sportovní), ale i příprava na přijímací zkoušku z matematiky.

V rámci prvního projektu vznikla učebnice Levou zadní I, která se jako první výukový materiál zaměřovala na výuku češtiny jako druhého jazyka pro náctileté. V dalším projektu následovala mobilní aplikace Čeština levou zadní, Gramatická příručka a pilotní verze dalších dvou dílů učebnice. V posledním projektu postupně publikujeme učebnice Levou zadní II a III společně s pracovními sešity a pracujeme na doplňkových materiálech. Kromě toho spouštíme i online výukovou platformu Levou zadní online, která je určena pro práci ve třídě i pro samouky.

Komplexní podpora

Společně s ročním kurzem poskytuje META i komplexní podporu žákům, tj. sociální a kariérové poradenství. Jedná se např. pomoc při výběru budoucího povolání a střední školy, vyplnění přihlášky, zajištění doučování apod. Dále organizujeme také jazykové kurzy pro středoškoláky, např. zdokonalovací kurzy pro 1. a 2. ročník SŠ (úroveň B1–B2) a přípravný kurz k maturitě z češtiny pro 3. a 4. ročník SŠ.

Od roku 2022 META spolupracuje s partnerskými organizacemi v krajích, a to s JCMM, z. s. p. o. v Brně a KCVJŠ (Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola) v Plzni, kterým předává svoje know-how (organizace kurzu, výukové materiály, komplexní podpora ad.) a od školního roku 2023/24 se tak roční kurzy češtiny pro budoucí středoškoláky (stejně jako zdokonalovací a maturitní kurzy pro středoškoláky) konají ve třech městech ČR. Dlouhodobým cílem METY je začlenit roční kurz do českého školského systému.

Chcete se dozvědět více informací o tom, jak roční kurz funguje? Přečtěte si rozhovory s lektorkami: obecně, o výuce a o další podpoře.


Chcete se dozvědět více o našich studentech? Podívejte se na film České televize. O studentech ročního kurzu byl ve školním roce 2020–2021 natočen dokumentární film Jednotřídka.

Pavlína Vališová

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zabývá se využitím korpusů ve výuce jazyků. Od roku 2006 se věnuje výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka v různých typech kurzů. V současnosti vyučuje češtinu jako cizí jazyk na FF UK v Praze a metodiku výuky gramatiky v seminářích pro vyučující. V METĚ působí od roku 2017 jako metodička a lektorka ročního kurzu. Vyvíjí mobilní výukovou aplikaci Čeština levou zadní, vytváří učebnice pro tento kurz a podílí se na e-learningu Levou zadní online. Má ráda swingové tance, dánštinu a kočky.

Kristýna Titěrová

Je absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Stála u vzniku portálu Inkluzivní škola, vzdělávacích aktivit a metodických materiálů pro pedagogy v oblasti inkluze vícejazyčných žáků. Podílela se na koncepci ročního kurzu, učebnice Levou zadní I i online nástrojů Čeština2 a Levou zadní online. Působí jako programová ředitelka METY a kromě obsahového a strategického směřování organizace se věnuje prosazování rovných příležitostí v oblasti vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků. Připravuje se na dráhu eko arteterapeutky, která v sobě propojuje všechny důležité oblasti jejího zájmu (příroda, tvoření a hlubinná psychologie).

Kateřina Cegrí Fiérrez

Vystudovala Českou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2013 vyučuje češtinu jako cizí jazyk. Vedla kurzy češtiny na univerzitách i v neziskových organizacích. Má zkušenosti s výukou dospělých, dospívajících i dětí, různých úrovní i národností. Je spoluautorkou učebnice Levou zadní I. V současné době se věnuje zejména online výuce a tvorbě výukových materiálů. Učí v Integračním centru Praha a také pod svou značkou Česky s Katy. I nadále spolupracuje s METOU – podílí se na tvorbě obsahu výukové platformy Levou zadní online. Ráda cestuje a miluje všechno španělské.

Linda Štencová

Vystudovala český a francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání na PedF UK v Praze. K výuce češtiny jako druhého jazyka se dostala v posledním ročníku magisterského studia, a to v rámci brigády v Demokratickém centru vzdělávání, kde doučovala žáky ZŠ, SŠ a vedla kurz pro dospělé a kurz pro matky s malými dětmi. V METĚ působila od roku 2019 do jara 2023 jako třídní učitelka v ročním kurzu češtiny a je spoluautorkou učebnic Levou zadní II a III. Momentálně je na mateřské dovolené a kromě péče o dítě se intenzivně věnuje i svému malému nakladatelství Incipit a edituje knihy.

Kateřina Vávrová

Vystudovala obor Český jazyk a literatura v kombinaci s Výtvarnou výchovou na PedF UK v Praze. Ještě při studiu ji začala bavit výuka češtiny jako cizího jazyka, zejména se zaměřením na konverzační aktivity. Získala praxi v různých jazykových školách i při individuální výuce a má zkušenosti také s výukou na 2. stupni ZŠ. Jejím největším zájmem je setkávání se s lidmi a jejich pohledem na svět, což je také jeden z důvodů, proč si vybrala svoje povolání. V METĚ pracuje od roku 2020 jako lektorka ročního kurzu a podílí se na tvorbě učebnic Levou zadní II a III. K učebnici Levou zadní I vytvořila sadu konverzačních aktivit Konverzace levou zadní.

Hana Červeňáková

Vystudovala obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání na PedF UK v Praze. Učitelkou češtiny jako cizího jazyka se stala ještě při studiu vlastně náhodou a je za to moc ráda, protože jsou to práce a obor studia, které ji naplňují a každý den se v nich dozvídá něco nového. Získala praxi v několika jazykových školách a v METĚ pracuje od roku 2022 jako lektorka ročního kurzu a zdokonalovacího kurzu pro středoškoláky. Zároveň se podílí na tvorbě online platformy Levou zadní online a učebnice Levou zadní II. Ráda cestuje, hraje deskové hry a občas si do práce přivede svého mazlíčka – psa Robina. 

Nela Rakovská (Šustrová)

Vystudovala obory Francouzský jazyk a literatura, Učitelství francouzštiny pro střední školy a Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2014–2019 vyučovala francouzštinu, češtinu pro cizince a angličtinu v jazykových školách v Praze. V letech 2017–2019 pracovala v METĚ jako lektorka v ročním intenzivním kurzu češtiny a je spoluautorkou učebnice Levou zadní I, II a III. V současnosti vyučuje angličtinu na Gymnáziu v Čelákovicích. Ráda chodí po horách, maluje a učí se maďarsky.

Michaela Paldusová

Vystudovala obory Český jazyk a literatura a Lingvistika – fonetika na FF UK v Praze, absolvovala kurz lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince pořádaný Centrem pro integraci cizinců (CIC). Učí češtinu jako cizí/druhý jazyk a specializuje se na výuku české výslovnosti. Vede workshopy pro lektory, je autorkou metodických článků. Pro pracovní sešit k učebnici Levou zadní I vytvořila cvičení k výslovnosti. Ráda propojuje jazyk s rytmem, melodií a pohybem. Odpočine si na horách, u dobré kávy a rockové i klasické hudby.

Michaela Nosková

Vystudovala obory Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy a Sociologii na FF a FSS Masarykovy univerzity. Během pestré lektorské kariéry vyučovala češtinu jako druhý jazyk a ruštinu, například na Mendelově univerzitě nebo VUT v Brně. Dva roky pracovala jako lektorka češtiny v Shaoxingu v Číně. V letech 20202022 působila lektorsky v METĚ, a to v ročním kurzu a v přípravném kurzu k maturitě z češtiny. V současné době pracuje jako předmětová koordinátorka v CZVV a dále spolupracuje s METOU na tvorbě aplikace Čeština levou zadní. Zajímá se o literaturu, hru na kytaru a konzumaci kvalitní čokolády.

Karolina Kenderová

Absolventka oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Tlumočnictví – čeština/francouzština na FF UK v Praze. Po studiu učila v různých typech kurzů jak skupinových, tak individuálních, ale největším přínosem pro ni byla tříletá lektorská činnost na Slezské univerzitě v Katovicích v Polsku. V METĚ se od roku 2019 věnuje podpoře pedagogů středních škol a metodickému vedení kurzů pro středoškoláky a dospělé. Má při tom velkou spotřebu to-do listů a kávy. Podílí se také na tvorbě aplikace Čeština levou zadní.

META, o. p. s. – Podpora příležitostí
ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3