Česky levou zadní online (LZO) je nová online platforma společnosti META určená na podporu mladých studentů a jejich vyučujících při výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ).

Možnosti využití online nástroje pro jednotlivé cílové skupiny projektu:

  • Prezenční studentižáci SŠ a 8.-9. tříd ZŠ a mládež ve věku přibližně 1418 let ve skupinách, kde probíhá výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro nově příchozí (nejen) z Ukrajiny. Pro tyto studenty je nástroj vhodným rozšiřujícím doplňkem k prezenční výuce vedené učitelem.
  • Vyučující v 8.–9. ročnících ZŠ, SŠ, v adaptačních skupinách, v jazykových školách, nultých ročnících, knihovnách, klubech či domech dětí a mládeže a kurzech pořádaných mimo jiné neziskovými a charitativními organizacemi. Těmto uživatelům nabízí Česky levou zadní online metodickou podporu při výuce, především podrobně zpracované pracovní a metodické listy obsahově propojené s různými typy online cvičení, úkolů a testů pro studenty, sérii online školení věnovanou metodám výuky ČDJ bez zprostředkujícího jazyka a možnost stálého online kontaktu s metodickým týmem METY pro řešení dotazů či problémů souvisejících s výukou ČDJ.
  • Dospívající lidé bez znalosti českého jazyka, kteří jsou mimo vzdělávací systém. Těmto uživatelům bude určen e-learningový modul umožňující osvojení základní úrovně českého jazyka ve vlastním tempu a podle individuálních možností ve formě samostudia (v plánu cca od konce listopadu 2022). Součástí nástroje bude také nabídka volnočasových a dalších aktivit či služeb v místní lokalitě a nabídka sociálního a kariérního poradenství (připravuje se).

V online platformě Česky levou zadní online najdete:

  • Pracovní a metodické listy pro výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) od úrovně A0, které jsou založené na sylabu učebnice Levou zadní I a připravené pro použití v prezenční výuce buď samostatně nebo jako doplněk k učebnici
  • Online cvičení (včetně poslechových a čtení s porozuměním) využitelné i ve formě domácích úkolů nebo pro samostudium
  • Průběžné opakovací testy s automatickou kontrolou výsledků
  • E-learning pro samouky (v plánu cca od konce listopadu 2022)
  • Pravidelná online školení pro pedagogy – metody výuky češtiny bez zprostředkujícího jazyka, práce v heterogenní skupině, práce s chybou atd.
  • Kontakt na metodický tým METY pro vyučující po celou dobu trvání výuky
  • Sociální a kariérní poradenství (v plánu nejdříve od konce roku 2022)

Tato online platforma vznikla z finanční podpory The Velux Foundations a Nadace pojišťovny Kooperativa v rámci projektu Let’s Grow realizovaného v období 2022–2027 organizací META, o.p.s. ve spolupráci s KCVJŠ a JCMM.