Pro koho je určena?

Cílovou skupinou učebnice Levou zadní I. jsou studenti ve věku 14-18 let s odlišným mateřským jazykem (OMJ) žijící v České republice.

Učebnice vznikla během ročního přípravného kurzu češtiny jako druhého jazyka, kde se studenti s odlišným mateřským jazykem připravovali ke studiu na střední škole v České republice. Kurz probíhal ve dvou pilotních ročnících (2016–2018) a byl financován The Velux Foundations.

Roční Kurz propojuje výuku češtiny jako druhého jazyka s výukou základních témat z osmi předmětů běžně vyučovaných na základní škole v celkovém rozsahu 1 140 hodin za rok. Studentům se tak zvyšují šance na úspěch u přijímacích zkoušek a především mohou snadněji zvládnout přechod na střední školu v ČR.

Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk – učebnice češtiny pro začátečníky (2018) ukázka z učebnice

META učebnice Levou zadní I.První díl učebnice Levou zadní I. je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou úrovně A1-A2. Kurz je koncipován pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka. Učebnice také zásadně používá českou jazykovědnou terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách.

Učebnice je využívána v ročním přípravném kurzu prvních 12 týdnů (od poloviny září do poloviny prosince), aby poskytla studentům úvod do základních komunikačních témat ze života dospívajících. Následující část roku propojuje výuku češtiny s výukou předmětů základní školy. Navazující výukové materiály, které se nyní vytvářejí a testují ve výuce, tedy spojují obsahovou výuku s výukou jazykovou.

První díl obsahuje tato témata: seznamování, ve třídě, ve škole, orientace ve městě, volný čas, jídlo a pití, minulost a slavné osobnosti, plánování a bydlení, u lékaře, ČR a moje země. V jednotlivých lekcích se učebnice zaměřuje na rozvíjení všech čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) a částečně také na výuku českých reálií.

Levou zadní I. – pracovní sešit (2018) ukázka z pracovního sešitu

Pracovní sešit k učebnici Levou zadní I. je doplňkový materiál, který slouží k procvičování učiva z učebnice.

Soustředí především na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné výslovnosti a pravopisu.

Z tohoto důvodu není příliš vhodný pro samouky, ale spíše pro skupinovou výuku ve třídě a interakci s učitelem.

Co je v plánu?

  • Levou zadní II.
  • Gramatická příručka